Partnerzy
Projekt dofinansowany w ramach PO FIO 2012
www.pozytek.gov.pl
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
PO FIO stanowi kontynuację Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego w latach 2005-2007 w formie programu rządowego, a w 2008 r. w formie rezerwy celowej budżetu państwa. Celem głównym PO FIO jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. PO FIO stanowi operacjonalizację Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015.
Partner projektowy
www.imid.med.pl
Instytut Matki i Dziecka jest placówką o przeszło pięćdziesięcioletniej tradycji. Został powołany w 1951 r. i od tego czasu nieprzerwanie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych matek, dzieci i młodzieży.
Instytut od lat cieszy się ugruntowaną i wiarygodną pozycją w kraju i na forum międzynarodowym.
Działania podejmowane przez Instytut Matki i Dziecka służą ludności Polski, rodzinom planującym i oczekującym na dzieci, wychowującym je, a także samym dzieciom i młodzieży.
Instytut Matki i Dziecka to najwybitniejsi lekarze, specjaliści z różnych dziedzin, to pielęgniarki, które każdego dnia gwarantują profesjonalną opiekę wszystkim pacjentom. Instytut to także instytucje wpierające, fundacje, wolontariusze, którzy poprzez swoją pracę, bezinteresowność i szczere oddanie sprawie niesienia pomocy innym pomagają nam realizować misję.
Działalność INSTYTUTU MATKI i DZIECKA, jako placówki naukowo-badawczej oraz wysokospecjalistycznego ośrodka w zakresie programowania opieki nad matką, dzieckiem i populacją w wieku rozwojowym, wychodzi naprzeciw współczesnym potrzebom zdrowotnym społeczeństwa i uwzględnia najnowsze osiągnięcia naukowo-badawcze w tym zakresie.
INSTYTUT MATKI i DZIECKA zatrudnia unikatową w skali kraju kadrę, o wysokich kwalifikacjach zawodowych i naukowych, współpracującą z wieloma instytucjami naukowymi oraz organizacjami w kraju i za granicą.
Patroni honorowi
Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki
Wojewoda Mazowiecki sprawuje funkcję przedstawiciela Rady Ministrów w województwie mazowieckim. Jest zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej oraz organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego.

Misją Wojewody i podległego mu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jest "Rząd bliżej społeczeństwa".

W zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego w 2009 roku po konsultacjach społecznych powstał pierwszy w Polsce "Program współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Zgodnie z programem organizacje pozarządowe mają możliwość realizacji zadań publicznych z zakresu m.in. ochrony i promocji zdrowia. Przy Wydziale Zdrowia zostało utworzone Forum Zdrowia o charakterze opiniodawczo-doradczym mające na celu zintegrowanie działań na poziomie lokalnym, w tym wsparcie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez organizacje pozarządowe. Forum Zdrowia ma za zadanie usprawnienie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz wzmacniania w społeczeństwie poczucia odpowiedzialności za zdrowie oraz kształtowania właściwych zachowań w celu umacniania i podnoszenia świadomości zdrowotnej na temat zdrowego stylu życia. Inicjatywami forum w ostatnich latach była organizacja pikników, konferencji, spotkań edukacyjnych oraz uczestnictwo w zespołach powoływanych przez Wojewodę.
Partner merytoryczny
www.ptderm.pl
Polskie Towarzystwo Dermatologiczne powstało w 1921 roku - jest jednym z najstarszych towarzystw medycznych w Europie.
Zrzesza blisko 2 200 spośród 3 tysięcy dermatologów w Polsce.
Celem działania Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego jest między innymi upowszechnianie wiedzy medycznej z zakresu zdrowia i higieny skóry, współudział w tworzeniu programów opieki zdrowotnej oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy dermatologów.
Towarzystwo organizuje zjazdy, sympozja, konferencje i posiedzenia naukowo-szkoleniowe, prowadzi działalność wydawniczą, a także promuje osiągnięcia naukowe oraz najlepsze rozwiązania organizacyjne w zakresie zdrowia skóry.
Polskie Towarzystwo Dermatologiczne ma 11 oddziałów na terenie całej Polski, jego działalność skupia się w 10 sekcji tematycznych. Prezesem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego jest prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski.
www.pokonacalergie.org
"Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię powstała dla wszyst­kich, któ­rych doty­czy temat aler­gii, jej obja­wów i wpływu na orga­nizm pacjenta. z Fun­da­cją zwią­zani są ludzie, któ­rzy aler­gią zaj­mują się na co dzień: naukowcy immu­no­lo­dzy pro­wa­dzący bada­nia doty­czące mecha­ni­zmów powsta­wa­nia aler­gii oraz leka­rze. Ponadto, z naszą Fun­da­cją współ­pra­cują osoby, któ­rych ten temat naj­bar­dziej doty­czy - pacjenci i ich rodziny. Główne zadanie Fundacji to pomoc aler­gi­kom w zrozumieniu swojej cho­roby, a także przekazanie infor­ma­cji doty­czących sku­tecz­nych spo­so­bów zapo­bie­ga­nia i lecze­nia alergii. Fundacja prowadzi akcję edu­ka­cyjną, opartą tylko na naj­now­szych publi­ka­cjach nauko­wych i rze­tel­nych źródłach infor­ma­cji medyczej.
Aby sku­tecz­nie wal­czyć z aler­gią, trzeba o niej jak naj­wię­cej wie­dzieć, poznać przy­czyny jej powsta­wa­nia i zro­zu­mieć mecha­ni­zmy, które do niej pro­wa­dzą. Dla­tego istot­nym celem Fun­da­cji jest wspie­ra­nie badań nauko­wych nad mecha­ni­zmami powsta­wa­nia aler­gii, moż­li­wo­ściami dia­gno­styki i zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nego lecze­nia aler­gii i nad­wraż­li­wo­ści immunologicznych.
Wsparcie informacyjne
www.atopowe.pl
serwis internetowy poświęcony atopii, dzielący się na Atopedię ‒ encyklopedię atopowego zapalenia skóry, forum dyskusyjne, blog, i katalog polecanych lekarzy.
Serwis działa od 10 lat a, jego społeczność liczy 4,5 tys. zarejestrowanych użytkowników, i około 70 tys. użytkowników niezarejestrowanych.
Partnerzy biznesowi
www.dermasilk.pl
Inteligentna odzież i bielizna lecznicza DermaSilk® to efekt pasji dla jedwabiu i jego zastosowań w leczeniu chorób skóry. Dzięki unikalnym właściwościom jedwabiu wzbogaconego o niemigrujacy czynnik antybakteryjny, DermaSilk jest w pełni bezpieczną, niefarmakologiczną metodą leczenia objawów chorobowych oraz pielęgnacji atopowej i skłonnej do zapaleń skóry niemowląt, dzieci i dorosłych. DermaSilk® jest dobrze udokumentowaną w badaniach klinicznych metodą, dzięki czemu jest standardem w leczeniu AZS w wielu krajach (m. in. umieszczono ją w wytycznych prestiżowej organizacji EADV, European Academy of Dermatology and Venerology). Metoda ta jest uznana przez fundusze ubezpieczeniowe i refundowana już w czterech krajach europejskich.
Dermasilk w Polsce i w innych krajach Europy wspiera organizacje działające na rzecz cierpiących na choroby dermatologiczne.
Wyłącznym importerem i głównym dystrybutorem DermaSilku w Polsce jest BalticPharma.
www.bioderma.com
Historia Laboratoire Dermatologique BIODERMA rozpoczęła się w 1977 roku, kiedy to Jean-Noël Thorel, z wykształcenia biolog-farmaceuta, założył firmę i zapoczątkował innowacyjne „biodermatologiczne” podejście do pielęgnacji skóry.
Przy współpracy z najznakomitszymi specjalistami, opracował kompleksowe rozwiązania do każdego typu skóry, które działając nie tylko na objawy, ale przede wszystkim na przyczyny problemu, poprawiają kondycję skóry. Dziś BIODERMA wspierana przez Lekarzy Dermatologów i Farmaceutów, zdobywa zaufanie wśród Pacjentów na całym świecie.
"BIOlogia wsparciem dla DERMAtologii" - to idea, w oparciu o którą powstała nazwa BIODERMA. w jej duchu tworzone są wszystkie dermokosmetyki BIODERMA. Wszystkie aktywne składniki występujące w produktach BIODERMA, są pochodzenia naturalnego i są całkowicie przyswajane przez skórę.
Dzięki specjalistycznej wiedzy dermatologicznej, BIODERMA stworzyła 10 serii produktów, odpowiednich do każdego rodzaju skóry. Każda z nich zawiera właściwe patenty i innowacyjne rozwiązania, które gwarantują skuteczność i najlepszą pielęgnację.
Jedną z nich jest linia Atoderm dedykowana Pacjentom z Atopowym Zapaleniem Skóry. To kompleksowa pielęgnacja skóry atopowej zmniejszająca występowanie zmian zapalnych. Reguluje równowagę ekosystemu skóry, przywraca jej barierę ochronna, redukując ryzyko nawrotów ostrych podrażnień i świądu, dając natychmiastowe nawilżenie.
www.sante.pl
Sante znaczy zdrowie – od początku swojego istnienia nazwa firmy określa jej filozofię, tożsamość i zasady.
Misją i dążeniem SANTE jest, aby dostarczać produkty, które mają korzystny wpływ na zdrowie i, tym samym, na samopoczucie ludzi oraz propagować wiedzę na temat zdrowego stylu życia, a w szczególności zdrowego odżywiania.
SANTE jest jednym z najbardziej liczących się polskich producentów żywności funkcjonalnej – żywności wyłącznie naturalnej, która ma korzystny wpływ na funkcjonowanie ludzkiego organizmu.
Partnerzy medialni
www.miesiecznikmjakmama.pl
M jak mama to poradnik dla kobiet oczekujących dziecka i planujących macierzyństwo. Podpowiada, jak wyglądać pięknie, dobrze się odżywiać, dbać o formę fizyczną oraz psychiczną. Wyjaśnia, radzi, ale też chce wspierać i dodawać otuchy.
www.echodnia.eu
"Echo Dnia" Oddział w Radomiu www.echodnia.eu
www.babyonline.pl
Babyonline.pl to serwis dla mam oczekujących lub planujących dziecko i dla rodziców maluchów do 7 roku życia. Prezentowane w nim materiały są konsultowane ze specjalistami, a także pisane przez dziennikarzy od lat zajmujących się tematyką parentingową. Serwis podzielony jest na sekcje dedykowane wiekowi dziecka, traktujące o tematyce partnerskiej, zdrowiu dziecka (również alergika) czy karmieniu, kącik z grami oraz zabawami, wydarzenia kulturalne, dział video z cyklem mini-programów edukacyjnych, porady psychologa, a także praktyczne kalkulatory.
www.dlarodzinki.pl
Dlarodzinki.pl to serwis internetowy, którego głównymi tematami są ciąża, poród i dzieci. Zawiera kompleksowe informacje o przygotowaniu do ciąży, jej przebiegu, porodzie oraz połogu.
www.dzidziusiowo.pl
Dzidziusiowo.pl to miejsce idealne dla wszystkich osób, które pragną zgłębić zagadnienia związane zarówno z okresem ciąży, jak i z rolą rodzica. Specjalnie z myślą o potrzebach młodych ojców stworzona została Strefa dla taty, natomiast wszystkie młode i przyszłe mamy z pewnością zainteresuje nasz kalendarz ciąży czy też ranking produktów dla dzieci. Nie zapominamy także o takich aspektach życia jak zdrowie i uroda, związki czy też kulinaria. Nie boimy się trudnych tematów, śmiało rozmawiamy o wszystkim, co bawi, smuci lub składnia do refleksji.
www.ebobas.pl
eBobas.pl to społecznościowy portal parentingowy, w którym dziennikarze oraz wybitni lekarze – eksperci prowadzą przyszłych rodziców do szczęśliwego poczęcia dziecka, radzą jak zdrowo i pięknie przejść ciążę, jak w tym okresie dbać o związek rodziców, jak zdrowo, a także wesoło wychowywać dzieci od momentu narodzin do ósmego roku życia. Misją eBobas.pl jest edukacja i promocja zdrowia.
www.ekologia.pl
Ekologia.pl – Polski Portal Ekologiczny jest tematycznym portalem popularnonaukowym. Ideą funkcjonowania portalu jest dostarczanie czytelnikom świeżych i rzetelnych informacji ze świata ekologii. Piszemy o najnowszych technologiach, zdrowej żywności oraz akcjach proekologicznych. Propagujemy realne, praktyczne podejście do ochrony środowiska. Integrujemy środowisko ludzi dbających o otaczający nas świat. Działamy!
www.maluchy.pl
Maluchy.pl to wiodący portal dla rodziców dzieci w wieku 0-10 lat i osób oczekujących potomstwa, a w nim m.in. artykuły i porady najlepszych specjalistów z zakresu medycyny, wychowania i psychologii dziecięcej. Czytelnicy znajdą tu informacje m.in. z zakresu: położnictwa, ginekologii, stomatologii, urologii, dermatologii, neurologii, fizjoterapii, kardiologii, logopedii, psychologii i wychowania.
www.mojealergie.pl
MojeAlergie.pl to portal tworzony przez alergików dla alergików. MojeAlergie.pl to nie tylko zbiór eksperckich artykułów poświęconych objawom i rodzajom uczuleń. To przede wszystkim wirtualny poradnik, dzięki któremu alergicy mogą dowiedzieć się, jak żyć ze swoją alergią, na co dzień. Portal zawiera podstawowe pojęcia związane z alergią, porady dotyczące szczepień, karmienia i pielęgnacji dziecka alergicznego, zbiór publikacji o alergii i astmie, baza obiektów dla osób z alergiami skórnymi, pokarmowymi i wziewnymi.
www.poradnikzdrowie.pl
Poradnikzdrowie.pl to kompendium wiedzy potrzebnej do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz dbania o wygląd, urodę i dobrą kondycję fizyczną.
www.zdrowie.wieszjak.pl
Zdrowie.wieszjak.pl to wortal, w którym znajdują się artykuły i porady dotyczące chorób, sposobów ich leczenia, a także szeroko rozumianego zdrowego stylu życia. Wortal podzielony jest na trzy kategorie: Medycyna, Zdrowie rodziny i Zdrowie, na co dzień. Strona zawiera m.in. przydatne narzędzia i encyklopedię chorób, kompendium wiedzy na temat praw pacjenta, pierwszą pomoc w nagłych wypadkach, testy psychologiczne, kalendarze szczepień oraz rozbudowane forum medyczne.
Zamów
Newsletter
Adres email:
ZAPISZ
Pytanie do
eksperta
Twoje imię:
Adres email:
ZADAJ PYTANIE
Forum
O Fundacji Alabaster

Proszę czekać...